Bionik Digital – Агенция за дигитален маркетинг

Bionik Digital

 • Home / Политика за поверителност

Политика за поверителност

 • Наименование: СОМЕВА Тренинг Партнерс ООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 147036011.
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов” 5
 • E-mail: office@bionikdigital.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни.
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.
 • Телефон: 02 915 3 518.
 • Интернет страница: www.cpdp.bg.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент.
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице.
 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора.
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на
задълженията по договора, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Вас и трети лица.

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява администраторът?

Чл. 3. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • създаване на профил за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • извършване на услугата по договор и взаимодействие със системи за онлайн рекламиране, ако това е предвидено по договора.

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

 • Ваши индивидуализиращи данни (за физически лица: три имена, ЕГН, адрес, електронна поща, телефон; за юридически лица: име на фирмата, ЕИК/ПИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, ДДС номер, управител, лице с правомощията за подпис, МОЛ) – за целите на създаване на профил за използване на услугата;
 • вид и срок на използваните от Вас услуги – за целите на счетоводно отчитане;
 • стойност на използваните услуги за съответния срок – за целите на счетоводно отчитане;
 • информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане– за целите на счетоводно отчитане;
 • други данни, необходими за изпълнението на задълженията по договора – за целите на извършване на услугата по договор.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Администраторът обработва специалните категории данни по ал. 2 съгласно едно или повече от следните основания:

 • Изрично предоставено от Вас съгласие;
 • Изискване на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и закрила;
 • Обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на Вас или друго физическо лице, когато е налице физическа или юридическа неспособност Вие да дадете лично съгласието си;
 • Обработването е свързано с дейността на фондация, сдружение или друго юридическо лице с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, ако обработването е свързано с членовете или бившите членове на тази структура, или лица, поддържащи връзка с тях, с Ваше съгласие;
 • Вие сте направили данните си обществено достояние;
 • Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или при изпълнение на функциите на съдилищата;
 • Налице е важен обществен интерес на основание правото на ЕС или правото на държава-членка;
 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинска диагноза, осигуряване на здравни или социални грижи или лечение, за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи, или съгласно договор с медицинско лице;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от следните източници:

 • предоставени доброволно от Вас при попълване на онлайн форми в сайта или при запитване от Администратора по имейл;
 • данни от системите за уеб анализ и онлайн маркетинг инструменти, към които Вие доброволно дадохте достъп на Администратора.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 години. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване

Чл. 9. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 10. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 11. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • отговорни служители на СОМЕВА Тренинг Партнерс ООД;
 • посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 15. Съгласието НЕ се отнася за трансфер, тъй като администраторът не споделя поверените му данни с трети лица.

Политика за бисквитките

Тази Политика за бисквитките описва как Bionik използва “бисквитки” и подобни технологии, за да предоставя, персонализира, оценява, подобрява, популяризира и защитава нашите Услуги.

За бисквитките

“Бисквитка” е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. Идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

“Бисквитките” могат да бъдат постоянни “бисквитки” или временни: постоянната “бисквитка” ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до определената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; временната “бисквитка”, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен.

Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранена в и получена от “бисквитките”.

Бисквитките могат да се използват от уеб сървърите, за да идентифицират и проследяват потребителите, докато разглеждат в различни страници на уебсайт и идентифицират потребителите, които се връщат на уебсайт.

Нашите бисквитки

Ние използваме както временните, така и постоянните бисквитки на нашия уебсайт.

Бисквитките, които използваме на нашия уебсайт и целите, за които се използват, са изложени по-долу:

 • Важни “бисквитки” – Тези “бисквитки” са от съществено значение за цялостния опит и ефективността на услугата. Те се пускат само в браузъра ви, след като се регистрирате за нашите услуги. Не препоръчваме деактивиране, тъй като това може да доведе до неизправност на услугите.
 • Bionik “бисквитки” за анализ – Това са “бисквитки” за проследяване на ефективността и анализа на всички уебсайтове на Bionik. Те са активирани по подразбиране и можете да ги спрете, като кликнете тук.

“Бисквитки” за анализ на трета страна

 • Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт.
 • Нашият доставчик на услуги за анализ генерира статистическа и друга информация за използването на уебсайтове чрез “бисквитки”.
 • Получената информация, свързана с нашия сайт, се използва за създаване на отчети за използването на нашия уебсайт.
 • Политиката на личните данни на Google Analytics може да прочетете на адрес: http://www.google.com/policies/privacy/
 • Отмяна на услугата на Google Analytics: Можете да отхвърлите или изтриете “бисквитките” на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате add за браузър за изключване на Google Analytics. Можете да научите повече за това какво е това, как да го изтеглите и как работи тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Други бисквитки на трети страни

Yandex Metrica

Ние използваме Yandex Metrica за допълнителен анализ на потребителското поведение в нашия уебсайт.

Условията и правилата на Yandex Metrica са достъпни на адрес: https://yandex.com/legal/metrica_termsofuse/

Блокиране на бисквитките

Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки; например:

 • В Internet Explorer (версия 11) можете да блокирате “бисквитките” с помощта на “Настройки за интернет”, “Поверителност” и след това “Разширени”;
 • Във Firefox (версия 44) можете да блокирате всички “бисквитки”, като кликнете върху “Инструменти”, “Опции”, “Поверителност”, изберете “Използване на персонализирани настройки за историята” от падащото меню и премахнете “Приемане на бисквитки от сайтове;
 • В Chrome (версия 48) можете да блокирате всички бисквитки, като отворите менюто “Персонализиране и контрол” и кликнете върху “Настройки”, “Показване на разширените настройки” и “Настройки за съдържанието” и след това деактивирате функцията“ Разрешаване на сайтовете да запазват „бисквитки“ и да четат данни от такива”, намираща се в менюто “Бисквитки”.

Блокирането на всички “бисквитки” ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уеб сайтове.

Ако блокирате “бисквитките”, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Изтриване на “бисквитките”

Можете да изтриете “бисквитките”, които вече са съхранени на компютъра Ви; например:

 • В Internet Explorer (версия 11), трябва ръчно да изтриете “бисквитките” (можете да намерите инструкции за това как да го направите на адрес: http://windows.microsoft.com/bg/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie -11);
 • Във Firefox (версия 44), можете да изтриете “бисквитките”, като кликнете върху “Инструменти”, “Опции” и “Поверителност”, след това изберете “Използване на персонализирани настройки за историята” от падащото меню, кликнете върху “Покажи бисквитките” и изберете “Премахване на всички бисквитки”;
 • В Chrome (версия 48) можете да изтриете всички “бисквитки”, като отворите менюто “Персонализиране и контрол” и кликнете върху “Настройки”, “Показване на разширените настройки” и “Бисквитките и други данни за сайтове” след като кликнете върху” Изчистване на данните за сърфирането “.

Изтриването на “бисквитките” ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.